Výstavba vodovodů a kanalizací

výstavba a rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizačních stok

Stavební činnost

Výstavba a rekonstrukce bytových i nebytových objektů

Zemní práce

výkopové práce, skrývka a přesun zeminy

Autodoprava

nákladní a dodávková autodoprava od 3,5t do 40t

Projekční a Inženýrská činnost

projektové práce – zajištění všech stupňů projektových dokumentací , inženýrská činnost při zajištění územního řízení, stavebního povolení a kolaudace stavby

 Naše činnosti

Výstavba vodovodů a kanalizací

Výstavba a rekonstrukce vodovodů

 • pokládka páteřních vodovodů a vodovodních přípojek TLT,HDPE
 • bezvýkopové technologie, řízené i neřízené podvrty
 • relining, burstlining
 • montážní práce na vodovodních řadech
 • svařování potrubí elektrotvarovkami i natupo
 • tlakové zkoušky , dezifence

Výstavba a rekonstrukce kanalizací

 • pokládka kanalizačních stok a kanalizačních přípojek BE,KTH,PVC,PP
 • reprofilace a sanace stok, čedičová výstelka
 • tlaková kanalizace a přečerpávací stanice
 • monitoring kanalizačních stok
 • čištění kanalizací

Projekční a Inženýrská činnost

Projekční činnost

Projektové práce – zajištění všech stupňů projektových dokumentací, dokumentace pro územní a stavební řízení, realizační dokumentace a dokumentace pro výběr stavby

 • vodovodů a vodovodních přípojek, vrtů a jímacích zařízení
 • kanalizací a kanalizačních přípojek, čištění odpadních splaškových vod
 • čerpacích stanic odpadních vod
 • dešťových kanalizací, vsakování a odvodu dešťových vod
 • terénních úprav a krajinného inženýrství, opěrných zdí
 • pasportů staveb
 • rozpočtů

Inženýrská činnost

   • před-projektová příprava– zajištění geodetických podkladů, předběžných souhlasů správců sítí, vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení.
   • Inženýrská činnost při zajištění územního řízení, stavebního povolení a kolaudace stavby – zajištění všech vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy a samosprávy a ostatních účastníků řízení, promítnutí podmínek do zpracování projektové dokumentace a příprava podkladů pro zprovoznění stavby

Stavební činnost

Vodohospodářské stavby

 • výstavby a rekonstrukce vodojemů, ČOV, ÚV,ČSOV
 • výstavba a obnova rybníků
 • revitalizace vodních toků

Pozemní stavby

 • výstavba a rekonstrukce RD, bytových i nebytových objektů
 • údržba budov a správa nemovitostí

Dopravní stavby

 • výstavba a opravy komunikací a chodníků
 • výstavba parkovišť
 • pokládka zámkových dlažeb

Zemní práce

Zemní práce

 • výkopy základových pasů
 • skrývka a přesun zeminy
 • hrubé a finální terénní úpravy
 • svahování
 • hutnění 

Inženýrské sítě

 • výkopy domovních přípojek vodovodů a kanalizací
 • výkopy pro elektro a VO
 • výkopy pro plynové přípojky

Autodoprava

Osobní a dodávková přeprava do 3,5t

 • doprava osob
 • doprava stavebních materiálů

Nákladní doprava nad 3,5 t

 • kontejnerová doprava a pronájem kontejnerů
 • nákladní doprava od 12t do 40t
 • přeprava strojů a mechanizace
 • uložení a likvidace stavebních odpadů

Zajímá Vás více ? Napište nám.